Röportajlar

SUICIDE

Merhabalar. Öncelikle y?llard?r bekledi?imiz albümü ç?kard???n?z için sizi tebrik etmek istiyorum. Aç?kça söylemek gerekirse, bir Suicide fan? olarak gerek parçalar, gerek kay?t kalitesi, gerekse sunum aç?s?nda benim beklentilerimi fazlas?yla kar??layan bir albüm oldu O.O.Y.N. Sizin aç?n?zdan durum nas?l? Size “ Geç oldu ama güzel oldu” dü?üncesi mi hakim, yoksa “?unu da yapsayd?k bunu da ekleseydik” evhamlar? m? hakim? 🙂
-Genel olarak memnunuz. Kay?t süresi mix mastering dahil 2 ay kadar sürdü ki hergün tam performansta çal???lamad?. Biraz elimizi çabuk tutmak istedik. Aç?kças? 2. albüm projesi kafam?zdayken birinci albüme girdik. Çok fazla derine inmeden parçalar?n genel atmosferini yans?tabilece?imiz bir sound olu?turup kay?d? tamamlad?k. Bilirsiniz mix’ten yeni ç?km?? bir grup kaydedilen müzikten b?kar çünkü yüzlerce kere dinlemi?tir. Ama 2-3 hafta geçtikten ve mix yorgunlu?u geçtikten sonra dinliyoruz ve gayet memnunuz.

Albümde 14 parça var ama bunlardan 4’ü EP’den bildi?imiz parçalar?n yeniden kaydedilmi? halleri.San?r?m Suicide’? yeni tan?mak isteyenlere de ula?mak istediniz.RSF’de de gördük.Sizi takibe alan yeni nesil dinleyiciler de ço?almakta.Bu konuda neler dü?ünüyorsunuz?
-Gerçekten de yeni nesile tam olarak ula?abildi?imizi dü?ünmüyoruz, özellikle Rock Station’a ?ehir d???ndan çok fazla kat?l?m var. Bu gibi ortamlar yeni nesille tan??t?r?yor bizi ve onlar?n fikirlerini tepkileri alma f?rsat? veriyor. Türkiye’de bu tip müzi?i dinleyen ço?u ki?iye tam olarak ula?amad?k. Amaçlar?m?zdan biri de iyi bir video klip yap?p müzi?imizi ve felsefemizi olabildi?ince çok ki?iye ula?t?rmak. Ayr?ca daha önce konser için gitmedi?imiz ?ehirler var, öncelikli amac?m?z o ?ehirlere gidip canl? performans?m?z? sergilemek.

Albümün geneline bakt???mda çizgisi hiç de?i?memi? bir Suicide görüyorum.Örne?in “Merchants Of Misery”, “Buried Alive”, “Gore”, “Terror Preached” gibi parçalar yine klasikle?meye aday Suicide parçalar?. Çok uzun bir süredir Türkiye’de metalin içindesiniz ve bu ilk albümünüz. ?artlar el verseydi iki ya da daha çok albüm yapabilseydiniz parçalar?n?zda kulland???n?z unsurlarda de?i?im olur muydu ve olsayd? ne yönde olurdu. Bunu tahmin edebilir misiniz?
-Bu parçalar?n hepsi Suicide ’a ait ve tabii ki Suicide ruhuyla olu?turulmu? parçalar. Bizim ?u anda albüm say?m?z 2-3 gibi bir say? olsayd? tabi ki çok daha farkl? unsurlar içerme olas?l??? olurdu, çünkü daha çok albüm ve daha çok ?ark? söz konusu olurdu. Ama bu hiçbir zaman piyasala?ma yada özgün müzikten uzakla?ma ?eklinde olmazd?.
Uzun süredir bu i?in içindeyiz evet ve albümdeki 14 parçada bu uzun sürenin etkisi, geçmi?le bugün aras?nda aç?lm?? bir yelpaze gibi bizce de.

Albümde bir iki farkl?l?k gözüme çarpt?. Bunlardan ilki “Sole War” adl? enstrumental parçada kullan?lan yayl?lar ve “Suicide Pact”in ortas?nda kullan?lan klavye. Bu yenilikler al??t???m?z Suicide müzi?ine biraz d???nda. ?leriki dönemde bu denemelere daha fazla m? yer vereceksiniz? Bu bir al??t?rma m?? 🙂
-Bu iki parçam?z di?erlerinden biraz daha farkl? yap?lara sahipler. O ikisinde vurgulamak istedi?imiz duygu ve dü?ünceleri biraz daha iyi yans?tabilmek amac?yla yayl? ve klavyeler kulland?k. ?lerde ne olur bilemeyiz. Parça yap?lar?na göre gerekirse kullan?labilir. Müzik i?i bu önceden bi?ey söylemek pek mümkün olmuyor.

Pek çok kadro de?i?ikli?i ya?ad?n?z. En son olarak da Cem Devrim Dursun davuldan ayr?ld?. Aç?kças? ben çok üzülmü?tüm.Çünkü yerinin doldurulmas? zor bir müzisyen oldu?unu dü?ünüyordum ama RSF’de ve albümde gördüm ki Ça?lar, Cem’i aratmayacak derecede iyi performans sergiliyor. Dönem dönem konserlerde baget yine Ça?lar’?n elindeydi.Ça?lar grubun daimi eleman? diyebilir miyiz art?k?
-Senin de dedi?in gibi Cem’i aratmayacak derecede iyi performans sergiliyor. Çok fazla art?lar? var. Müzik performans? d???nda, grubun ilerlemesi için de çok çaba harc?yor. Ça?lar grubun daimi eleman?d?r art?k.

?imdi albüm kapa??n? inceledi?imde bir ?ey göze çarp?yor. Hicri Bozda?’?n grubun tan?t?m i?lerini, menejerlik görevini üstlendi?ini görüyorum.Bu çok profesyonel bir at?l?m ama Türkiye’de yayg?n de?il. Hicri Bozda?’dan beklentiniz neler bu menejerlik konusunda?Benim akl?ma Wacken, Bang Your Head festivalleri geliyor misal Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
-Evet, albüm kapa??nda da görüldü?ü gibi menajerlik görevini Hicri Bozda? üstlendi. Yurtd??? ve yurtiçi planlamalarda beraber çal???yoruz. Bir uyum sözkonusu. Beraber çal??arak dünyada oldukça iyi bir yere gelece?imizi dü?ünüyoruz. ?yi bir yere gelmekle kast?m?z; müzi?imizin ve fikirlerimizin be?enilmesidir.

7.RSF afi?inde ve albüm kapa??nda logonuz de?i?ik. Aç?kças? web’zine’lerin forumlar?nda okudu?um ve benim de kat?ld???m bir görü? olarak yeni logonuz biraz yad?rgand?. Yani ne bileyim logo müzi?e oranla çok yumu?ak kal?yor. Bu logo de?i?iminden memnun musunuz?
-Logo yumu?ak de?il. Bizce oldukça so?uk bir havas? var. Kli?ele?mi? ve okunmayan, birbirine girmi?, i?renç logolardan uzak durmak istiyoruz. Logoya biraz daha sanatsal bak?lmas? daha çok ho?umuza gider. ?nsanlar logolarda vah?et ar?yorlar bizlerse vah?etten uzak kalmay? istiyoruz.

Bu sorum albümle ilgili de?il ve özellikle Erkan Abi’ye yönelik. Biraz güncel bir soru. ?imdi Erkan Abi RSF’nin ard?ndan pek çok yerde okudum ki Sakl?kent’in ses problemi har?l har?l tart???l?yor. Hatta festivalin hemen ertesi hafta gruplar de?il de Sakl?kent’in ses probleminden bahsediliyordu. Siz de bir iki sorun ya?ad?n?z, sence var m? böyle bir ?ey büyütüldü?ü kadar? Sesten anlayan biri olarak olarak görü?lerini merak ediyorum do?rusu?
-Ses sisteminde bir problem yok, backline berbatt?. Ayr?ca teknik elemanlar çok yetersizdi. Sahnede sa??r olmak üzereydik ayn? sistem profesyonel teknik elemanlar taraf?ndan kullan?lsa çok daha iyi sonuç al?n?rd?. Ayr?ca o günkü teknik elemanlarda bir vurdumduymazl?k ve lakay?tl?k vard?. Kendilerini müzisyen olarak tan?tmalar?na ra?men sahnedeki insanlara yard?m etmek için k?llar?n? k?p?rdatmad?lar, art niyetmi amatörlük mü kendileri dü?ünsünler. Yaln?z davul teknisyeni ve gitar teknisyeni görevlerini iyi bir ?ekilde yerine getirdiler. Ayr?ca Hicri’ye JCM 900 diye bildirilen amfi maalesef marshall’?n ucuz bir modeli ç?kt?. San?r?z burada da bir tuhafl?k söz konusu. Erkan’?n jack’i ç?kt? ?ark? ortas?nda ve kimse fark?na bile varmad?, küçük bir problem ya?ad? grup. Sesle ilgilenen elemanlar?n daha dikkatli çal??malar? gerekirdi.

Yine albüme dönelim. Umuyorum ki böyle bir albüm yurt d???ndaki müzikseverlerin de ar?ivine girsin. Bu konuda bir çal??man?z vard?r muhakkak.Hangi ülkelere gidecek mesela?
-?u anda Almanya’ da ve Japonya’da küçük miktarlarda sat?? ba?lad?. Alman bir firmayla kontrat için görü?meler devam ediyor. Umar?z size yak?nda iyi haberler verece?iz.

?imdi albümünüz çok yeni ç?kt? ve talep edilen de bir albüm niteli?inde. ?sim vermek istemiyorum ama özellikle Ankara’da Türk gruplar?n albümlerini-demolar?n? dahi kopyalay?p satan yerler var. Bu konuda bir denetiminiz olacak m??
-??i kültür bakanl??? ve içi?leri bakanl???na b?rak?yoruz, denetim onlar?n sorumlulu?unda. Kopyalayanlar?n ba?lar? derde girebilir, her türlü eser için geçerli bu asl?nda. Umar?z böyle bir durum ortaya ç?kmaz.

Röportaj?n sonlar?na yakla??yoruz. ?imdi burada yazmak uzun sürer. Askerlik, i? hayat?, yurt d???na ç?kma durumlar? gibi sebeplerle pek çok kere eleman de?i?ikli?i ya?ad?n?z. Hiç da??lma noktas?na geldiniz mi?
-Da??lma noktas?na hiç gelmedik, iyi bir dostlu?umuz var, bugüne kadar kimse birbirine sesini bile yükseltmemi?tir, hiç karamsar olmad?k, bir çok ciddi problem ya?ad?k ama herkes yapt??? müzi?i sevdi?i ve birbirine sayg?l? oldu?u için y?lmad?k ve ko?ullar el verdikçe müzik yapmaya devam edece?iz.

Yanl?? hat?rlam?yorsam Suicide’?n temelleri 89’da at?ld?. Aradan geçen 15 y?l az de?il.Erkan abi 30unu geçti Hakan Abi de öyle. O.O.Y.N muhakkak bunca y?l?n bir meyvesi. Ayn? zamanda bunu yeni albümlere, yeni konserlere aç?lan bir kap? olarak dü?ünüyorum. Esas kadro hemen hemen toplanm??, Erkan Abi’nin saçlar? yeniden uzamakta 🙂  K?sa ve uzun vadedeki planlar?n?z neler?
-?u anda yeni albümümüzün tan?t?m konserleri ile ilgileniyoruz. Az evvel söyledi?imiz gibi Alman firmayla mant?kl? bir anla?ma olursa konserlerle ilgili daha farkl? projeler olacak ve bir sonraki albümle ilgili bir çal??ma ba?lad? bile. Hedefimiz; k?sa vadede albümümüzün Türkiye ve di?er ülkelerdeki tan?t?m?, uzun vadede ise unutulmaz albümler yapmak.

7-8 May?s’ta Adana’da yeni bir festival düzenleniyor ve ona kat?l?yorsunuz. Yeni ve Anadolu’nun beklenmeyen ?ehirlerinde konser vermek sizde nas?l duygular uyand?r?yor. Güven-tedirginlik-heyecan?
-Kayseri ve Mersin’de çald?k. Bizce muhte?emdi. Di?er ?ehirlerde de ayn? co?kuyu ya?ayaca??m?z? biliyoruz. Güvenlikle ile ilgili bir s?k?nt?m?z yok heyecan? çok farkl? tabiki o ?ehirlerin.

Adana’n?n ard?ndan konser program? belli mi?
-?u anda belli de?il ama Bursa, Eski?ehir, ?zmir ve Samsun konserleri için görü?ülüyor. Di?er ?ehirlerde organizatörlere ula?maya çal???l?yor. Tüm Türkiye’yi dola?may? planl?yoruz. Menajerimiz bununla u?ra??yor.

Sorular?m bu kadar.Umar?m O.O.Y.N.’dan hak etti?iniz paray? ve ilgiyi kazan?rs?n?z ve bize yeni albümler sunars?n?z 🙂 Dinleyenlerinize Extreminal arac?l??? ile söylemek istedikleriniz varsa son söz sizde…
– Web sitemiz (
www.suicidepact.net ) arac?l??? ile bizim hakk?m?zda merak etti?iniz di?er konulara cevaplar bulabilirsiniz. Ayn? zamanda albümden parçalar da dinleyebilirsiniz. Bizi dinleyen, albümümüzü alan ve alacak olan, son olarak bizi destekleyen herkese selamlar. Ayr?ca sizler Extreminal’e de te?ekkür ederiz. Konserlerde görü?mek üzere.

Reklam ver

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu