Grup henüz ismi belli olmayan 3üncü albumlerinin kay?tlar? için Florida’daki Mana Recording Studios ile anla?t? ayr?ca Mixing Eric Rutan’?n kendi studiosunda yap?lacak.A?ustos gibi ba?lamas? beklenen kay?tlar y?l sonu bitecek ve 2005 y?l?nda EARACHE RECORDS taraf?ndan yay?mlanacak.Ne diyelim bekleyelim ve görelim…