Röportajlar

ENSHADE

Enshade,Rusya’dan karanl?klar?n içinden bizlere depresif dünyas?n?n en dibinden
sesleniyor.Enshade müzikal olarak hiç bir black metal grubuna benzemiyor.Depresif gitarlar,ac? dolu bir vokal ve en önemlisi ya?am paranoyas?n? içinde bar?nd?ran ?ark? sözleri.??te "Ezayah"gibi tek ba??na müzik yapan Enshade ile k?sa bir söyle?i yapt?k.Neden "Ezayah"gibi dedi?imi bu söyle?iyi okuduktan sonra anl?yacaks?n?z….

1- Öncelikle merhaba,Rusya dan ç?kan ender tek ki?ilik proje olarak bize biraz Enshade ‘ den bahsedermisin?
Merhaba,Hmm,Nas?l anlatacag?m? bilemiyorum,Enshade benim beynimin içinden geçen ?eyleri kay?t etmemdir..K?sacas? bu..

2- ?ark? sözlerini pek anl?yamasamda ingilizce olarak ba?l?k koyman?n nedeni nedir?Çünkü bütün ?ark?lar?n Rusça yan?lm?yorsam?
Evet Tamamiyle Rusca ,nedeni ise internet e koydugum ?ark?lar?n insanlar taraf?ndan daha rahat alg?lanmas?n? istedim.

3- ?lk album de ki drummachine prog. bence ba?ar?s?z , tüm kay?tlar? home studion dam? yap?yorsun?
Evet tüm kay?tlar?m? evimde yap?yorum.

4-Özellikle beni etkileyen ikinci albumun Endless Skyline oldu,bu tür depresif gitar riflerini ç?karman? sa?layan bir olay mutlaka geçmi?tir,bize bahsedermisin?
Duygular?m? dü?ünüyorum, ?ark?y? ç?kar?rken hissetiklerimi,on an nas?l hissediyorsam öyle ?ark?lar ç?k?yor,anlatmas? gerçekten çok zor,bir rif buluyorum onu hissediyorum,ben müzik yap?yorum.

5-?ark? sözlerinde genelde nelerden bahsediyorsun,ba?l?klardan anlad?g?m kadar?yla yine depresif ve olumsuz bir psikoloji alt?ndas?n.
Bende senin gibi dü?ünüyorum,Lirikler müzi?in bir bütünüdür.Önceki soruda da deyindi?im gibi duygular?m ve hislerim do?rultusunda bestelerimi yap?yorum…

6-Rus piyasas? hakk?ndaki görü?lerin neler?
Huh, gerçekten iyi gruplar vard?r ama ben ne yaz?kki ilgili de?ilim.

7- Rus gruplar? son zamanlarda Avrupada duymaya ba?lad?k bu ç?k???n sebebi nedir?
Gerçekten bilmiyorum ,baz?lar? avrupada çok tan?n?yor..Ama ilgili de?ilim gerçekten.

8- Gelelim yine Enshade e one-person bir çal??ma olarak konser vermeyi fln dü?ünmüyorsun san?rm.Dü?ünürsen session eleman olarak kimleri gruba dahil edeceksin?
Konser vermeyi dü?ünmüyorum,çünkü bu benim kendime ait olan bir proje ve ben bunu ?ov amaçl? kullanmak istemiyorum. Bence bu müzik benim ?u anda ne yapt?g?m? çok iyi anlat?yor …

9-Özellike beni etkileyen Crying Soul Alone in the Night ,Out of Life,Snow Fall in April,the last sun set i shall see ilk albumden ise time to leave ve in my eyes oldu gerçekten oldukça ba?ar?l? buldum,ama yeni album deki bir sample ?n da tarz?nda biraz da olsa yumu?ama sezdim, ?lk albumler atmosferik black metal e daha yak?nd? yeni tarz?n daha dark metal e yak?n olmu? , sen yapt?g?n türe ne ad?n? veriyorsun?
Muzigime bir isim bulmak gibi bir giri?imim hiç olmad?, sen nas?l uygun görüyorsan onu söyliyebilirsin…

10- Türk piyasas?nda da Enshade benzeri bir grup var bilmem duydunmu Ad? Ezayah oda one-person olarak çal??malar?n? sürdürüyor, Türk piyasas?ndan bildi?in grup var m??
Üzgünüm daha önce hiç bir Türk grubu dinlemedim.

11-?irketler hakk?nda ne dü?ünüyorsun.Senin tarz?nla ilgilenecek bir çok ?irket vard?r ,eminim teklifler geliyordur..
Hiç bir ?ey dü?ünmek istemiyorum,Müzi?i yanl?za kendi duygular?m ve hissettiklerim için yap?yorum,Ama emin de?ilim belki kendi ?irketimi kurabilirim …Kim bilir…

Bu keyifli sohbet için saol Shad , umar?m yeni çal??malar?nla yine bizlerle olursun….
Extreminal extreme magazine için son sözlerini alay?m!
Sizlere yay?n hayat?n?zda ba?ar?lar diliyorum…

www.enshade.da.ru
[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu