Polonyal? ünlü Death Metal gruplar? aras?ndaki elemanlar?n birle?ip kurdugu ANAL STENCH grubu album çal??malar?na ba?lad?,grubun tarz? Gore Grind olarak belirlendi…2004’ün sonlar?na do?ru ç?kmas? beklenen albumün ad? “Red Revolution”…